Algemene voorwaarden en privacy

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

1.2 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de
 Overeenkomst tussen 040sportevents en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van 040SportEvents.

1.3 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internet-site “www.040sportevents.nl  is van 040sportevents.

1.4 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met 040sportevents aangaat.

1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen 040sportevents en
 Opdrachtgever ter zake van een of meer door 040sportevents ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 “Inschrijfgeld”: de totale som van de door 040sportevents – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 040SportEvents bekend onder de handelsnaam: ” 040sportevents gevestigd te Eindhoven” en hierna verder te noemen ” 040sportevents “.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door 
040sportevents gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door 040SportEvents uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de
Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien 040SportEvents daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 In geval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van 040SportEvents zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het
Inschrijfformulier zoals door 040sportevents op de site is opgenomen, heeft ingevuld en nadat het totale inschrijfgeld door 040sportevents is ontvangen.

3.3 Waar aanmelding geschied via het internet is er sprake van 7 dagen bedenktijd i.v.m aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden via iDeal bij inschrijving van de Deelnemer op de website van 040SportEvents.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van 040SportEvents ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke 040SportEvents nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door 040SportEvents in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door 040SportEvents van (voortzetting van) de activiteiten worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s gemaakt tijdens het multisport-kamp door de staf van 040SportEvents  met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz.

6. Aansprakelijkheid van 040SportEvents

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de Deelnemer. 040SportEvents aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 040SportEvents – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van 040SportEvents, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 In het geval er wel sprake is van aansprakelijkheid van 040sportevents, aanvaardt deze geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door 040SportEvents bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 040SportEvents aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door 040SportEvents zelf of behoudens opzet of grove schuld van 040SportEvents – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal 040SportEvents de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere mogelijke aansprakelijkheid van 040SportEvents beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor 040SportEvents en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal 040SportEvents vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering 040SportEvents

8.1 Indien 040SportEvents door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is 040SportEvents gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een kamp.

9. Annulering door Opdrachtgever

Annulering door Opdrachtgever

9.1 Tot 7 dagen na inschrijving kan er kosteloos geannuleerd worden, tenzij:

Het kamp/evenement binnen deze periode zal plaatsvinden. In dat geval geldt een kosteloze annulering tot 3 werkdagen voor aanvang van het kamp of evenement.

Indien er binnen 3 werkdagen voor aanvang het kamp/evenement ingeschreven wordt en deelnemer wenst te annuleren, dan bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

9.2 Indien Opdrachtgever ervoor kiest het kamp meer dan 7 dagen na inschrijving te annuleren, ontvangt deze de volgende percentages van het inschrijfgeld terug:

 1. Meer dan 7 dagen na inschrijving, maar  meer dan 21 dagen voor start van het evenement: 70% van het inschrijfgeld
 2. Tussen de 21 en de 14 dagen voor start van het evenement: 50% van de inschrijfgeld;
 3. Tussen de 14 en de 7 dagen voor start van het evenement: 25% van het inschrijfgeld;
 4. Minder dan 7 dagen voor start van het evenement: 0 % van het inschrijfgeld

10. Gevonden voorwerpen

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een activiteit/evenement nog drie maanden door 040SportEvents bewaard. Na het verstrijken van deze periode is 040SportEvents gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Humana.

11. Verzekering Deelnemer

11.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van het evenement.

12.Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s Hertogenbosch.

13.     Gegevens verwerking

13.1   De wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking en het beheer van persoonlijke gegevens.

13.2   De deelnemer en opdrachtgever zijn ermee akkoord dat 040sportevents gegevens verzamelt en verwerkt ten behoeve van een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. In het bijzonder is de verwerking van de persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van 040sportevents, het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten en het analyseren van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

13.3   De gebruiker heeft de mogelijkheid tot het stopzetten van producten en diensten van 040sportevents. Het stopzetten kan per mail; info@040sportevents.nl

13.4   040sportevents zal bedoelde gegevens vanzelfsprekend niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

13.5   040sportevents zal te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

14.     Intellectuele eigendommen: meer speciaal m.b.t. de website van 040sportevents

14.1   Het is de gebruiker (deelnemer, opdrachtgever e.a.) van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 040sportevents niet toegestaan op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook de content te kopiëren, te bewerken of te verspreiden. 

15.     Aansprakelijkheid website

15.1   040sportevents werkt met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. De content is uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer van de evenementen of activiteiten en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle informatie, dus ook prijzen en voorwaarden, kunnen aan verandering onderhevig zijn. 040sportevents aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content van de website.Privacyverklaring 040sportevents

040sportevents is gespecialiseerd in het organiseren van sportevenementen. Om deze evenementen te kunnen organiseren verwerken wij persoonsgegevens.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden dan ook met grote zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.

In deze privacyverklaring zetten we een aantal zaken uiteen:

 • Met wie je contact op kunt nemen voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacyverklaring.
 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen.
 • Met welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
 • Welke maatregelen wij hebben genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen.
 • In welke mate gegevens worden verzameld door de website van 040sportevents.
 • Wat jouw rechten zijn betreffende het inzien, wijzigen en verwijderen van de verzamelde gegevens.

 

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande gegevens:

Telefoon: Judith Spoor: 06-21 227 598
  Sjors Spanbroek: 06-45 087 209
E-mail: info@040sportevents.nl
Post: Pasteurlaan 4

5644 JD Eindhoven

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

040sportevents verwerkt de persoonsgegevens die worden ingevuld op het inschrijfformulier op de website van 040sportevents.  040sportevents kan de volgende gegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • De voor- en achternaam van je kind(eren)
 • De geboortedatum(s) van je kind(eren)
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Eventuele allergieën van je kind(eren)
 • De huisartsgegevens van je kind(eren)

Eventuele andere persoonsgegevens worden door 040sportevents nooit verwerkt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

 

Waarom 040sportevents gegevens nodig heeft

040sportevents verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van het organiseren van sportkampen (inclusief lunch en snacks) voor kinderen in de leeftijd 6 – 12 jaar en het organiseren van andere sportevenementen, in de regio Eindhoven.

 

Hoelang 040sportevents persoonsgegevens bewaart

040sportevents bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Je gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand is gekomen.

 

Wanneer 040sportevents persoonsgegevens deelt met derden

040sportevents verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Wat 040sportevents doet om jouw persoonsgegevens te beveiligen

040sportevents neemt de bescherming van je persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 040sportevents maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Daarnaast slaan wij alle verzamelde gegevens versleuteld op in een omgeving die afgesloten is met een wachtwoord. Alleen de oprichters van 040sportevents, Judith Spoor en Sjors Spanbroek, hebben toegang tot deze omgeving.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door 040sportevents verzamelde gegevens, neem dan contact op met 040sportevents via info@040sportevents.nl.

 

Gegevens die 040sportevents verzameld via de website www.040sportevents.nl

www.040sportevents.nl is een website van 040sportevents. Op de website van 040sportevents worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en de gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 040sportevents gebruikt deze informatie om de werking van de website te optimaliseren.

 

Het gebruik van Google Analytics door 040sportevents

040sportevents maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van 040sportevents gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van 040sportevents bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De informatie die 040sportevents verkrijgt door het gebruik van Google Analytics, met inbegrip van het (deels geanonimiseerde) IP-adres van je computer, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kun je het privacybeleid van Google lezen. Je kunt hier klikken voor het privacybeleid van Google (Analytics).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan 040sportevents te kunnen verstrekken en om de adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken maar slechts als Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken. 040sportevents heeft hier geen invloed op.

040sportevents heeft Google geen toestemming gegeven om via 040sportevents verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Jouw rechten om gegevens in te zien of te wijzingen

Je hebt het recht om de door 040sportevents verzamelde persoonsgegevens over jou in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@040sportevents.nl. 040sportvents zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Cookies

040sportevents maakt gebruik van cookies. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, maar ook de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, leggen we je graag welke cookies wij gebruiken en waarom.

Functionele cookies
Dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om de informatie te onthouden die jij invult in ons bestelformulier.

Analytische cookies
Met behulp van Google Analytics analyseren we het gebruik van onze website, zodat we de gebruikerservaring op onze website kunnen verbeteren. We kunnen op deze manier bijvoorbeeld zien welke pagina’s bezocht worden, hoe lang de website bezocht wordt en via wat voor apparaten. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn niet te herleiden naar persoonsgegevens.

Tracking cookies
Zodra je onze cookies accepteert bij het binnenkomen op de website, plaatsen we ook een tracking cookie van Google Analytics. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld, wanneer we via Google adverteren, bijhouden welke advertenties je al gezien hebt en voorkomen dat je dezelfde advertentie te vaak te zien krijgt. Tevens worden er meer gegevens naar Google gestuurd, die door Google te herleiden is naar je IP-adres en/of Google account. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld beter analyseren hoe je de website gebruikt, doordat we je kunnen herkennen als je nogmaals terugkomt op de website via een ander apparaat.